et | en

Eesti keel võõrkeelena


 • https://www.keeleklikk.ee
 • "Keeleklikk" on internetipõhine eesti keele kursus algajatele (0-A2). Mõeldud nii vene keele kui ka inglise keele baasil õppijatele. Kursuse ülesehitus toetub põhimõttele, et õppimine on kõige tulemuslikum, kui õppida on huvitav ja lõbus ning keelenähtusi korratakse ja harjutatakse väga paljudes eri kontekstides. E-kursus võimadab õppida kõigil soovijatel eesti keelt tasuta ja piiramatult, vajalik on vaid arvuti ja internetiühenduse olemasolu. “Keeleklikk” on valminud koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

 • http://www.meis.ee/bw_client_files/lugemik_loeme_koos.pdf
 • Integratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutuse lugemisülesannete kogumik Loeme koos! (autorid Helgi Org, Õie Vahar) on kättesaadavad MEISi raamatukogust. Õpilase tööraamat-lugemik on mõeldud 2. ja 3. kooliastme õpilastele tööks õpetaja juhendamisel ja abistamisel. Lugemik on tihedalt seotud grammatikaülesannete kogumikuga ja CD-l olevate interaktiivsete harjutustega. Lugemikku on valitud suhtlemist toetavad tekstid, mis on seotud õpilase igapäevatoimingutega kodus ja koolis. Internetipõhised materjalid http://lemill.net/community/people/meeri/collections/eesti-koolis-eesti-keeles

 • Grammatika? Jah, rõõmuga!
 • Integratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutuse grammatikaülesannete kogumik Grammatika? Jah, rõõmuga! (autorid Helgi Org, Õie Vahar) on kättesaadavad MEISi raamatukogust. Õpilase tööraamatus toodud harjutused on mõeldud tööks õpetaja juhendamisel. Harjutusvara on töövihikus esitatud temaatiliste tsüklitena. Arvutis iseseisvalt interaktiivseid ülesandeid täites saavad õpilased vahetut tagasisidet ja võivad harjutusi teha mitu korda. Internetipõhised materjalid http://www.meis.ee/raamatukogu?action=download2&book_id=236

  Mänguline keskkond. Eestikeelsed mängud on ee-lõpulised.

 • http://www.miksike.ee/
 • Miksikese Pesa lehel toimuvad välismaal elavatele eestlastele erinevad võistlused (interaktiivsed harjutused grammatika kordamiseks, viktoriinid jne). Projekti eesmärk on arendada ja säilitada  eesti keelt ja kultuuri ning pakkuda lastele eakohast keeleõpet ja suhtlust kaasmaalastega.

 • http://els.leveranse.com/
 • Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed materjal sõnavara omandamiseks.

 • http://www.ut.ee/keeleweb2/
 • Tartu Ülikooli poolt välja töötatud eesti keele ja kultuuri kursused. Materjalid on mõeldud nii iseseisvaks tööks kui ka kasutamiseks õpetaja juhendamisel.

 • http://www.panglosskool.eu/index.php?id=13
 • Audiovisuaalne õppekursus „Eesti keel ja meel” eesti keele õppijatele. Kursust saab kasutada läbi Interneti ja oma isiklikus arvutis. Õppekursus  sisaldab filmi, auditiivseid dialooge, hääldusõpetuse materjale, grammatikaõpikut, harjutusi ning sõnavara. Kursuse eesmärk on pakkuda võimalust eesti keele õppimiseks ja eesti kultuuriga.

 • http://www.oneness.vu.lt/
 • Algtaseme eesti keele õppematerjalid veebilehel ONENESS - On-line less used and less taught language courses. Õppevahend on mõeldud täiskasvanud õppijale, kes soovib ühendada keeleõppe kultuurialase teabe omandamisega. ONENESS sobib nii keele iseseisvaks õppimiseks või kordamiseks kui ka õpetajale keeletunni mitmekesistamiseks. Õppevahend on loodud nii, et materjali saab kasutada koos traditsiooniliste keeleõppe­meetoditega.

 • http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1
 • Integratsiooni Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed materjal, kus on üleval erinevad eesti keele testid (nt tasemeeksamite näidistestid, diagnoostestid jne). Abiks tasemeeksamiks valmistujale.

 • http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
 • Siit leiab erinevat videomaterjali ja sinna juurde kuuluvaid töölehti.

 • http://www.efant.ee/std/
 • E-Fant on eesti keele õppe keskkond, mis aitab valmistuda eesti keele riigieksamiteks ja parandada eesti keele oskust. E-Fantis on nii lugemis- kui ka kuulamistestid ning väga palju harjutusi. Teste ja harjutusi on kolm raskusastet.

 • http://www.kutsekeel.ee/oppematerjalid/eesti-keel/
 • Veebileht kutsekeel.ee koondab ja haldab erialase keele ning kutse õppimiseks ja õpetamiseks loodud materjale. kutsekeel.ee eesmärgiks on koondada linke e-õppematerjalidele ja e-kursustele, vahendada uudiseid sihtrühmale, aidata kaasa võrgustiku tekkele ja toimimisele.

 • http://kke.innove.ee/oppevara
 • Keelekümbluskeskuse kodulehelt leiab materjale eestikeelse aineõppe kohta ning erinevaid materjale nii keeletundideks kui teisteks aineteks (loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus, keeleõpetus, ajalugu, bioloogia, muusika, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, ühiskonnaõpetus, füüsika, keemia).

 • http://www.meis.ee/raamatukogu
 • Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kodulehelt leiab ka erinevaid materjale keeleõppeks.

 • http://koolielu.ee/waramu/search/sort/created/curriculumSubject/63781430
 • Portaali Koolielu eesti keel võõrkeelena materjalid erinevatele kooliastmetele.

 • http://estmigkomm.jimdo.com/
 • Mitmekeelne kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas - eesti ärikeele õppimise materjalid.

 • http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
  Sellelt leheküljelt leiate informatsiooni eesti keele tasemeeksamite korralduse ning keeleõppe kulude hüvitamise kohta. Samuti on lisatud tasemeeksamite näidisülesanded.

 • http://web.meis.ee/testest/
  Enne eesti keele tasemeeksamile tulemist soovitame oma keeleoskust proovida Eesti keele tasemetestide kodulehel TESTEST