et | en

Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide toetuse taotlemine

Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide toetust saab taotleda eesti keele ja kultuuri õpetuse arendamiseks väliseesti kogukondades. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas: 01. mail ja 01. novembril. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud.
Projekte rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu ning hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon.
Komisjon teeb otsuse toetuse saajate osas ühe kuu jooksul pärast taotlemise tähtaega.

Pärast taotluse esitamist tuleb e-posti aadressile kinnitus taotluse edastamise kohta.
Kui kinnitust ei tule, võtke palun ühendust Lea Kreininiga (lea.kreinin@estinst.ee

Haridusprojektide toetuse taotlemise eeskiri


Kooli/seltsi/asutuse ametlik nimetus (millega on asutus registreeritud).

Allkirjaõiguslik isik, kes allkirjastab lepingu toetuse eraldamise korral (tavaliselt asutuse juht või juhatuse liige).

00-riigikood-telefoninumber

Sisestage rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN, välismaise panga puhul ka panga aadress ning SWIFT-kood. On oluline, et taotluses oleks esitatud arvelduskonto omaniku nimi originaalkujul.

Lühike ja konkreetne nimetus, mis võtab kokku projekti sisu.

Kirjutage, mis kulude katteks taotlete toetust (nt sõidukulud, ruumide rent, õpetajate töötasud, käsitöömaterjalid jms). NB! Õppevara soetamist haridusprojektide konkursiga ei toetata!

aaaa-kk-pp

aaaa-kk-pp
Ajavahemikku peab mahtuma nii projekti sisulise osa teostumine kui ka tehtud kulutused (ehk kuludokumentide kuupäevad). Kui üritus toimub nt 20xx-05-10 kuni 20xx-05-15, võib toetuse kasutamise periood olla pikem, nt 20xx-02-01 kuni 20xx-06-15. Kuupäevad palume esitada näites toodud kujul.

Projekti kõik kulud kokku eurodes (täisarv, mitte kasutada sente ega sõna EUR või €).

RKP-st taotletav toetus eurodes (täisarvuna, mitte kasutada sente ega sõna EUR või €).

Omarahastus eurodes (täisarvuna, mitte kasutada sente ega sõna EUR või €). Mitterahaline panus esitada sisulises kirjelduses (näit vabatahtlik töö, tasuta ruumide kasutamine vms).

Kaasrahastus eurodes (täisarvuna, mitte kasutada sõna EUR või €). Mitterahaline panus esitada sisulises kirjelduses (näit vabatahtlik töö, tasuta ruumide kasutamine vms).
Kõik summad eurodes.

Vorm siit. Fail lisage taotlusele uue nimega, mis kirjutage kujul: ’asutuse või isiku nimi’_’eelarve’, nt Tallinna_Kooli_eelarve.

Vorm siit. Fail lisage taotlusele uue nimega, mis kirjutage kujul: ’asutuse või isiku nimi’_’kirjeldus’, nt Tallinna_Kooli_kirjeldus.

Kui projekt on seotud õppetegevusega, palun täita järgmised väljad:

Palgakulu kokku projekti jooksul koos kõigi tööandja maksudega (täisarvuna, mitte kasutada sente ega sõna EUR või €).