et | en

Ajaloo õpik gümnaasiumile. Üldajalugu

Lisa tellimusse

Õpik on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumi kohustusliku kursuse „Üldajalugu“ õppimisel ja õpetamisel. Ülesehituslikult lähtub õpik kronoloogilis-temaatilisest põhimõttest, st ajaloolisi probleeme käsitletakse kronoloogilist järgnevust silmas pidades. Eriti oluliseks on õpiku puhul peetud gümnaasiumi ajalooõpetuse eesmärki kujundada õpilasi, kes on suutelised kriitiliselt hindama minevikus aset leidnud sündmusi ning nägema seoseid mineviku ja tänapäeva vahel.

Lähtuvalt kursuse õppesisust jaguneb õpik kolmeks laiemaks üldpeatükiks „Vanaaeg“, „Keskaeg“ ja „Uusaeg“. Kursuse mahtu arvestavalt on igale üldpeatükile pühendatud 8-11 alapeatükki. Võrreldes varasemate „Inimene, ühiskond, kultuur“ õpikutega on peatükkides suurenenud allikmaterjali osakaal. Käsitletava teema avamine toimub läbi tekstiliste ja pildiliste allikate. Rõhku on pandud ka üldistusi võimaldavale kaardimaterjalile. Nii allikad kui põhitekst on varustatud ülesannetega, mis on abiks diskuteerimisel, arutlemisel, analüüsimisel ning seoste leidmisel peatüki üldtemaatikaga. Iga üldpeatüki lõpus on ajastust parema ülevaate saamiseks kronoloogiline skeem.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Ajalugu
Autor Mait Kõiv, Linda Kaljundi, Mati Laur, Tõnu Tannberg
Kirjastus Avita
Aasta 2015
ISBN 978-9985-2-2183-9
Hind 18.6 EUR

« Tagasi nimekirja