et | en

Eesti keele õpik 5. klassile.

Lisa tellimusse

5. klassi eesti keele õpik kuulub II kooliastme õppekomplekti ja ilmub ümbertöötatuna, arvestades uue õppekava nõudmisi. Uuenenud õpikus järgitakse ainevaldkondade lõimingu põhimõtet ning pööratakse tähelepanu ka läbivatele teemadele – see kajastub enamasti ülesannetes ja harjutustekstides.

Õpik koosneb viiest suuremast peatükist ja selle teljeks on süsteemselt järjestatud keeleteemad. Põhjalikuma vaatluse all on sõnavara, häälikuõigekiri, suur ja väike algustäht, käänamine ning lausete liigid. Iga peatükk algab sissejuhatusega, mis pakub teemaga seotud sõnavara- ja arutlusülesandeid, ning lõpeb suurema, teemat kokkuvõtva tööga. Alapeatükid algavad enamasti lühitekstiga, mis näitab, kuidas õpitav keelenähtus tekstis avaldub. Sellele järgnevad selgitused, reegel, näited ja rohkesti ülesandeid.

Paralleelselt grammatika õpetamisega kujundatakse õpikus tekstitööoskusi. Loetakse ning kirjutatakse eri liiki tekste, õpetatakse tekste kokku võtma ja vahendama, valima olukorda sobivaid keelevahendeid, hankima teavet erinevatest allikatest, seda kriitiliselt hindama jms. Suuremat tähelepanu pööratakse jutustavale, kirjeldavale ja arutlevale tekstitüübile, arvamuse kujundamisele ja põhjendamisele, koostööoskuste kujundamisele, sõnaraamatute kasutamisele.

Mitmekesistatud on ülesannete valikut. Lisatud on grammatikaharjutusi ning loovust arendavaid töid. Varasemast enam on lugemisülesandeid.

Õpitekste toetavad humoorikad illustratsioonid.

5. klassi õpikut on retsenseerinud Maigi Vija, Külli Semjonov.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Terje Varul
Kirjastus Avita
Aasta 2012
ISBN 978-9985-2-1867-9
Hind 13.22 EUR

« Tagasi nimekirja