et | en

Eesti keele õpik 7. klassile, I osa

Lisa tellimusse

Priit Ratassepa 7. kl eesti keele õppekomplekt „Sõnadest tekstini” ilmus põhjalikult ümber töötatuna, uues formaadis ning kaheosalisena. Ümbertegemisel lähtuti nii õpetajate ettepanekutest kui ka uuest ainekavast – õpik ja töövihik vastavad põhikooli 2010. aasta riiklikule õppekavale.
Õpiku ülesehitus on üldjoontes sama: ka uustrükis vahelduvad keeleõpetuse teemad tekstiõpetuse peatükkidega, kuid teksti- ja keeleõpetuse seosed on muutunud tihedamaks. Senisest enam pööratakse tähelepanu keele funktsionaalse kasutamise oskusele erinevates suhtlussituatsioonides. Kus vähegi võimalik, tegeldakse sõnastusküsimustega ning juhitakse tähelepanu eri tekstiliikide keelekasutusele. Ka grammatika õpetamisel peetakse nüüd rohkem silmas teksti koostamise ja vastuvõtu oskuste arendamist.
Ümbertöötatud trükis on vähenenud peatükkide arv. Välja on jäänud luuletamise ja koolilehe peatükk, tugevneva ja nõrgeneva tüve käsitlus. Mitu sisult kokku kuuluvat teemat on ühendatud üheks suuremaks terviklikuks alajaotuseks. Tekstiõpetuse osas on endiselt tähelepanu keskmes ajakirjandustekstid. Lisatud on veebisuhtluse peatükk, fakti ja arvamuse eristamine. Põhjalikult on täienenud sõna ja pildi peatükk, kus vaadeldakse ka sõna ja pildi koostoimet ning interpreteerimist. Iga peatükk algab teemat sissejuhatava leheküljega ning lõpeb ülesannetega, mis võtavad õpitu kokku.
Õpetajate soovitustele ja märkustele tuginedes on õpikus ja töövihikus nüüd rohkem harjutusi (nt silbi ehituse, välte ja astmevahelduse määramise kohta). Harjutuste valik on mitmekesisem: esindatud on erinevad ülesandetüübid alates lünkharjutusest kuni ulatuslike projektitöödeni. Vähem on kontekstivabasid harjutusi, kus tegeldakse üksiksõnadega väljaspool teksti. Vähendatud on ajamahukate harjutuste hulka, kus õpilane pidi ise lauseid, lühitekste, pealkirju jne looma – selle asemel on toodud sobivad ja ebasobivad näitelaused ja -tekstid, mille hulgast õpilane valib õige. Õpikus on ülesannete numeratsioon muudetud läbivaks.
Tekstide ja katkendite valikul on keskseks põhimõtteks olnud selge ülesehitus, vastavus žanrile, eakohasus ja teemade olulisus. Tekstide kaudu tegeldakse ka väärtuskasvatusega, osa tekste annab lisateavet keele või eesti kirjakeele ajaloo kohta. Tekstid on pärit ilu- ja teabekirjandusest, meediast, kuid palju on ka spetsiaalselt õpiku jaoks loodud tekste. Võrreldes varasemaga on ilukirjanduslikke näiteid vähem, kuna uues õppekavas on selgemalt piiritletud eesti keele ja kirjanduse kui õppeainete õppetulemused ja -sisu.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Priit Ratassepp
Kirjastus Avita
Aasta 2009
ISBN 978-9985-2-1491-6
Hind 13.8 EUR

« Tagasi nimekirja