et | en

Eesti keele õpik 8. klassile. Lausetest tekstini

Lisa tellimusse

Priit Ratassepa 8. klassi eesti keele ja tekstiõpetuse õppekomplekt „Lausetest tekstini” ilmus põhjalikult ümber töötatuna ning suuremas formaadis. Muudatuste tegemisel arvestati nii õpikut kasutavate õpetajate arvamuste ja ettepanekutega kui ka uue eesti keele ainekavaga – õpik ja töövihik vastavad põhikooli 2010. a riiklikule õppekavale. Õppekomplekti ümbertegemise põhimõtteks oli järjepidevus: säilitatud on kõik see, mis on pälvinud tegevõpetajatelt heakskiidu, ning muudetud ja täiendatud on seda, mis ei ole end õigustanud või on ajale jalgu jäänud.
Tekstiõpetuses on muutunud peatükkide järjestus ja ülesehitus, et oleks võimalik luua rohkem seoseid teksti- ja keeleõpetuse peatükkide vahel, ning ühtlasi on muudetud tekstiõpetuse teemade jaotust ja järjekorda selgemaks ning ülevaatlikumaks. Igas tekstiõpetuses peatükis rakendatakse keeleõpetuses õpitut, juhtides pidevalt tähelepanu eri tekstiliikide keelekasutusele ja sõnastusprobleemidele. Eelmise variandiga võrreldes on vähenenud peatükkide arv. Välja on jäänud kõne ja väitluse teema, uurimuse ning võrgumaailma peatükk – need on üle viidud 9. kl õpikusse. Suulise suhtlemisega seotud teemad aga on koondatud 8. kl õpiku rühmaarutelu peatükki. Alusteksti järgi kirjutamine moodustab uues väljaandes omaette peatüki ning on varasemaga võrreldes sisukam: siin õpetatakse, kuidas erinevaid tekstiliike kasutada uue teksti koostamisel. Tekstiõpetuse peatükkides on iga teema puhul esitatud kommentaaridega varustatud näidistekstid, mille eeskujul on õppijal lihtne ülesandeid lahendada ja oma tekste luua. Täpsemaks on muutunud tööjuhendid. Suur osa tekste on välja vahetatud tänapäevasemate vastu. Töövihikus lõpetab iga teema eksami spetsiifikat arvestav ülesanne.
Keeleõpetuse peatükid keskenduvad endistviisi lauseõpetusele, kuid muutunud on peatükkide järjestus. Näiteks on „Lause tekstis” ühendatud lauseliikmetega üheks suuremaks peatükiks. Keeleõpetuse peatükke on tihedamalt seostatud tekstiõpetuse peatükkidega: seosed ilmnevad nii õpitekstis kui ka ülesannetes. Õpilase tähelepanu juhitakse pidevalt sellele, kuidas õpitud keelevahendid tekstis avalduvad ja kuidas neid tekstis kasutada. Õpiku teoreetiline osa on jäänud põhijoontes samaks, suurem osa ülesannetest on aga välja vahetatud ning palju ülesandeid on lisatud (nt täiendi kasutamise kohta, lauseliikmete äratundmise kohta). Algustähe käsitlus on üle viidud 9. kl õpikusse.
Nii õpikusse kui ka töövihikusse on lisatud palju uusi fotosid ja muud illustreerivat materjali, muutes õpiku visuaalselt atraktiivsemaks, ülevaatlikumaks ja kergemini haaratavaks. Erinevalt varasemast algab iga peatükk teemat sissejuhatava leheküljega ja lõpeb ülesannetega, mis võtavad õpitu kokku. Ülesannete numeratsioon on uues väljaandes muudetud läbivaks.

Õpikut saab lehitseda https://www.avita.ee/index.php?cid=3&ctlid=6&bid=01001080201

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Priit Ratassepp, Katrin Puik, kaasautor Ingrid Pukk
Kirjastus Avita
Aasta 2010
ISBN 978-9985-2-1584-5
Hind 14.76 EUR

« Tagasi nimekirja