et | en

Eesti keele õpik VII klassile

Lisa tellimusse

Õpik ehitatakse üles ainekava teemade, alateemade ja kõnesuundumuste järgi. Iga teema sees peetakse silmas pikaajalisi eesmärke (keele valdamise algtaseme pädevused), vahe-eesmärke (kõnepädevused teema raames) ja koheseid eesmärke – õppetunnis omandatavaid teadmisi ja suhtlusvilumusi. Iga teema alguses korratakse eelnevates klassides käsitletud teemalõike, sõnavara ja suhtlussituatsioone, neile lisatakse uued, VII klassi jaoks planeeritud alateemad või lausa uued kõneteemad. Õppematerjal valitakse selliselt, et see võimaldaks harjutada kõiki kõne osaoskusi: suulist eneseväljendust, kuulamist, lugemist ja kirjutamist. Õpiku sisu. Õppekomplekt peab silmas sotsiokultuurilisi eesmärke. Lugemistekstid valitakse eesti lastekirjanduse hulgast. Dialoogid koostatakse sotsiaalselt aktiivsetel olmesituatsioonidel, pakkudes näiteid suhtlemiseks eesti kultuuriruumis. Dialoogid sisaldavad viisakusväljendeid, fraseologisme, kõnekäände, mis on iseloomulikud eestlaste kõnepruugile. Läbi õppekomplekti sisu üritatakse kujundada ühiskonnas aktsepteeritavaid väärtushinnanguid. Oluliseks peetakse kommunikatiivsuse printsiibist kinnipidamist. Õpik püüab püsida tüüpiliste igapäevateemade raamides ja anda keele praktiseerimiseks selline sisu, mida õpilane kohe reaalses elus väljaspool klassiruumi kasutada saaks. Loomulikuma kommunikatiivsuse saavutamist toetavad õpikut läbivad tegelased: õde-venda Mati (VII klassi õpilane) ja Tiina (X klassi õpilane) ning episoodides laste vanemad ja sõbrad. Kommunikatiivne pädevus hõlmab ka lingvistilist pädevust. Keelematerjali valikul ja õpikus esitamisel arvestatakse teadlikkuse printsiipi: olmekõnes hädavajalikud lingvistilised baasteadmised ja -oskused omandadakse funktsionaalsete keelereeglite järgi. Õpitavat fonoloogia- või grammatikanähtust ning sõnavara vaadeldakse reeglina seotud tekstis, seejärel omandatakse teadlikult reegel, harjutatakse õpitavat keelenähtust õpiku ja töövihiku ülesannete järgi reeglist rangelt kinni pidades ja lõpuks suunatakse kasutama omandatud keelereeglit iseseisvas ja loovas kõnesituatsioonis.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Aino Siirak
Kirjastus Koolibri
Aasta 2001
ISBN 9985-0-1214-3

« Tagasi nimekirja