et | en

Inimene ja ühiskond. Õpik 8. klassile, I osa

Lisa tellimusse

Õpikus on õpilasele eakohasel ja huvipakkuval moel ühendatud inimese-, tervise- ja ühiskonnaõpetuse teemad.

III kooliastme õpikud „Inimene ja ühiskond” järgivad II kooliastmest tuttavaks saanud õpiku struktuuri. Seega toetavad õpiku kasutamist ja teadmiste omandamist ka harjumus ning kogemused.

Õpik vastab antud ainevaldkonna uuenenud õppekava nõudmistele, st toetab igati sotsiaalvaldkonna üldpädevuste kujundamist ja nende lõimingut teiste ainevaldkondadega. Kesksel kohal on õpikus inimene ja tema sotsiaalne keskkond, ühiskonna toimimise põhitõed ning tervist tugevdav ja väärtustav eluviis. Õpiku koostamisel on silmas peetud mõõdukat õpikoormust ja võimalust rakendada diferentseeritud õpet.

Õpikut on retsenseerinud Kristiina Uriko, Vootele Hansen, Piret Tänav, Eve Tammaru, Margit Pärn ja Mare Liiger.

Õppekomplekti kuulub ka värviline töövihik.

Õpiku sisukord:

I. Mina kui isiksus 
Minapilt
Isiksus 1
Isiksus 2
II. Mina ja teised
Inimene on sotsiaalne olend
Suhtlemisoskus
Suhted
Konflikt
III. Kultuur
Kultuur
Kultuuri mõju inimesele
Rahvuskultuur ja kultuurikonflikt
Moraal ja eetika
Mis on õnn?
IV. Religioon
Mis on religioon?
Inimene ja religioon
Religioonid maailmas
Religioonid Eestis
Religiooni roll ühiskonnas
V. Riik ja õigus
Mis on riik?
Riigikorrad
Õigus ja õigussüsteemid
Kohtupidamine Eestis
VI. Esmaabi
Õnnetused ja esmaabi 1
Õnnetused ja esmaabi 2
Haigused ja esmaabi

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Inimeseõpetus
Autor Helle Pullmann, Kaia Kastepõld-Tõrs, Tõnu Viik, Jaan Lahe, Igor Gräzin, Rein Teesalu
Kirjastus Avita
Aasta 2013
ISBN 978-9985-2-1977-5
Hind 9.54 EUR

« Tagasi nimekirja