et | en

Õpi, korda, harjuta. 5.–6. klassi eesti keele töövihik

Lisa tellimusse

Elupõline õpetaja Tiia Malm on oma töövihikute koostamisel silmas pidanud kaht eesmärki:

1) õpetada 5.–6. klassis eesti keelt ja kirjandust vastavalt ainekavale;

2)  valmistada õpilasi ette teise kooliastme lõpetamiseks ja tasemetööks – töövihikud sisaldavad kordavalt kõige olulisemat 4.–6. klassi eesti keele ja kirjanduse kursusest.

Töövihikusse koondatud harjutused on enamasti temaatilised, nende koostamisel on arvestatud ainetevahelist integratsiooni ning kasvatuslikke ja õpetuslikke eesmärke. Sisukord võimaldab kiiresti leida vajaliku teema.

Töövihiku suuremad alajaotused: tähestik ja erinevad häälikurühmad, silbitamine ja poolitamine, täheortograafia (sulghäälikud, h, i ja j, täis- ja kaashäälikuühendid, võõrsõnad), algustäheortograafia, sõnaliigid (käänded, käänamine, võrdlusastmed, sõnaosad, veaohtlikud vormid, pöörded, pööramine, tegumoed, ajad, kõneviisid), kokku- ja lahkukirjutamine, lühendid, lauseõpetus (lauseliikmed, liht- ja liitlause, koondlause, otsekõnelause, kirjavahemärgid).

Iga teema algab reegli, ülevaatlike skeemide või mõistete tutvustamise ja näidetega, millele järgnevad harjutused. Õpilane saab vihikus värvida erinevaid mustreid, pilte või kaarte. Lahendada saab ristsõnu ja mõistatusi.

Vihikud võimaldavad eelnevate õppeaastate materjali iseseisvat õppimist ja kordamist.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Tiia Malm
Kirjastus Koolibri
Aasta 2007
Hind 4.92 EUR

« Tagasi nimekirja